Térkép
Hívás

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://grandgumi.hu/ weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, vásárlókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. Az adatkezelő adatai

Grand Gumi Kft.

Székhelye: 1151 Budapest, Mélyfúró utca 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-353008.

Adószáma: 27304527-2-42.

E-mail címe: info@grandgumi.hu,

Telefonszáma:  +36 20 237 4455

 • Adatfeldolgozásra jogosult személyek
 1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-322570,

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail címe: info@tarhelypark.hu

 • A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

No1 Team Bt.                                        

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Dobó utca 16                   

 • A számlák kiállításához az Adatkezelő az alábbi online számlázó programot használja:

Dolphin Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Alig u. 14.

E-mail:      info@dolphin.hu

 • A hírlevelek kiküldéséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Sendinblue

Székhely: 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Franciaország

E-mail: https://www.sendinblue.com/contact/

 • Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”)
 • Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)
 • Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 • Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 • Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

 • Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

 • Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

 • Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül. A Honlap látogatása során SSL tanúsítványt alkalmaz, mely arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között, így a Honlapon megadott adatokat nem tulajdoníthatják el.

 • Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

 • Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének szükségességét megvizsgálta, azonban tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem kezel nagy számban, nagymértékben, nagy földrajzi kiterjedéssel különleges adatokat adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Adatkezelés célja: felhasználói fiók létrehozása, előnyei: az adatok elmenthetők a jövőbeni időpontfoglaláshoz, korábbi foglalások megtekinthetőek a fiókban, törzsvásárlói programban való részvétel.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az Érintett a hozzájárulást a regisztrációkor checkbox kipipálásával adhatja meg. A hozzájárulást bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (kivéve ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Érintettek kategóriái: regisztráló felhasználók (regisztráció nem kötelező az időpontfoglaláshoz).

Kezelt adatok köre: név és cím, e-mail cím, jelszó

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? ügyvezető, munkavállaló munkakörének teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben az Érintett e-mail üzenetben kéri az Adatkezelőtől a regisztráció törlését, az Adatkezelő törli a fiókot, és a regisztrációhoz megadott személyes adatokat.

Adattovábbítás: A honlapon keresztül megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltatómintadatfeldolgozó kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud regisztrálni.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 • Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: időpontfoglalás visszaigazolása, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül időpontot foglalók.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, rendszám, gumi méret, km óra állás, szervízpont, időpont

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? ügyvezető, munkavállaló munkakörének teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatkezelés időtartama: Amennyiben nem kerül sor a szolgáltatás igénybe vételére (szerződéskötésre) az adatok az időpontfoglalást követő 30. napon törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Adattovábbítás: A honlapon keresztül megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató mintadatfeldolgozó kezeli.

Amennyiben a szolgáltatást alvállalkozó szervízpont végzi az adatok továbbításra kerülnek az alvállalkozó szervízpont részére.

Adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud online időpontot foglalni.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 • Szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szóbeli, vagy írásbeli szerződést kötő Érintettek

Kezelt adatok köre: név, számlázási címe, telefonszám, rendszám, e-mail cím.

Ki férhet hozzá? ügyvezető, munkavállaló munkakörének teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: számlán szereplő adatok birtokába jut a könyvelő (adatfeldolgozó).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintettnem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú, és elektronikus.

 • Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? ügyvezető, munkavállaló munkakörének teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

 • Kapcsolatfelvétel Facebook, Instagram, Youtube, e-mailen keresztül

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Facebookon/Instagramon/Youtubeon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook/Instagram/ Youtube profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje.

E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook/Instagram Youtube profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? ügyvezető, email és közösségi oldalt kezelő munkavállaló.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni Facebookon/Instagramon/ Youtube/ e-mailen keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 1. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő jelen van a Facebook, Instagram, Youtube közösségi oldalakon, ahol lájkolni, követni lehet a felhasználói profilját.

Adatkezelés célja: reklám, szolgáltatások népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a közösségi oldalakon való regisztrációval, és oldal követésével, lájkolásával ad meg.

Érintettek kategóriái: profilt kedvelő, követő felhasználók

Kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/ Youtube profilban szereplő nyilvános adatok: regisztrált név, képmás

Ki férhet hozzá? ügyvezető, közösségi oldalakat kezelő munkavállaló.

Adatkezelés időtartama: Ameddig a felhasználó követi, kedveli az oldalt.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 1. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: tájékoztatás szolgáltatásokról, akciókról, eseményekről.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulást checkbox kipipálásával a hírlevélre történő feliratkozáskor adhatja meg a Weboldalon. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben a leiratkozás gombra kattintva, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.

Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? ügyvezető, munkavállaló munkakörének teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Az Adatkezelő évente küld ki emlékeztető, és tájékoztató e-mailt arra vonatkozóan, hogy az adatbázisában szerepel az adott név, és e-mail cím, mely üzenetben biztosítja a leiratkozás lehetőségét.

Adattovábbítás: A honlapon keresztül megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató mintadatfeldolgozó kezeli. Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője mint adatfeldolgozó részére a név, e-mail cím továbbításra kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kap hírlevelet a szolgáltatásokról, akciókról, eseményekről.

 1. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely az Érintett számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít az Érintett egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulást a Honlap látogatásakor felugró oldalsávon adhatja meg.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 1. Az értintettek jogai
  1.  Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 15. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

 1.  Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 15. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 1. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 15. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 15. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 1.  Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 15. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 15. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 1. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: info@grandgumi.hu

Postai cím: 1151 Budapest, Mélyfúró utca 3.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az ügyvezető feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Az Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 1. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 15. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az Adatkezelő intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a megrendelés elküldésével jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2020.

A dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll.

Készítette: dr. Juhász Kriszta ügyvéd – https://drjuhaszkriszta.hu/


Munkadíjak

Szolgáltatás megnevezése

Kerék le-, felszerelés
3500,- (db)
14 000,- (4 db)
Kerék le-, felszerelés és centírozás
4000,- (db)
16 000,- (4 db)

Gumiabroncs átszerelés és centírozás

13"-os méretben
4 000,- (db)
16 000,- (4 db)
14"-os méretben
4 500,- (db)
18 000,- (4 db)
15"-os méretben
4 750,- (db)
19 000,- (4 db)
16"-os méretben
4 950,- (db)
19 800,- (4 db)
17"-os méretben
5 550,- (db)
22 200,- (4 db)
18"-os méretben
5 950,- (db)
23 800,- (4 db)
19"-os méretben
6 950,- (db)
27 800,- (4 db)
20"-os méretben
7 450,- (db)
29 800,- (4 db)
21"-os méretben
8 490,- (db)
33 960,- (4 db)
22"-os méretben
9 000,- (db)
36 000,- (4 db)
Kisteherautó
7 000,- (db)
28 000,- (4 db)

Egyéb szolgáltatások megnevezése

TPMS programozás, újratanítás
2 500,- (db)
10 000,- (4 db)
Defekt javítás
5 990,- (db)
Gumiabroncs tárolása szezontól szezonig (6 hónap)
3 500,- (db)
14 000,- (4 db)
Használt abroncs átvétele (szgk)
1 500,- (db)
Autószerelés rezsióradíj
19 000,- (db)

Az árakat forintban tüntettük fel és tartalmazzák az ÁFA összegét.

Megnyitottuk online shoppunkat!

Akciós gumiabronok folyamatosan!
Legyél Te is elégedett vásárlóink között!

Bridgestone T001

205/55 r16 Bridgestone T001 91 V

Bruttó

Bridgestone T001

195/65 r15 Bridgestone T001 91 H

Bruttó

Bridgestone T001

225/45 r17 Bridgestone T001 91 W

Bruttó